Jubileumsmiddag 29 september 2001 kl 1900

Tredje gången gillt
Den 29 september avfirades 40-årsminnet av att vi blev utnämnda till reservofficerare. Detta jubileum – även kallat det tredje 40-årsjubileet – högtidlighölls i god stil genom en mycket glad och trivsam middag på Sjöofficerssällskapets lilla mäss i Stockholm. 16 av 20 möjliga hade lyckats infinna sig – inklusive allas vår Henrik "Sjöfararen" Breide, som också kreerade kvällens Bon mot:
"Vi äter inte klockor, men vi dricker ur".

Trots berömvärda ansträngningar av vår överordningsman Jan R infann sig ingen av våra stamkamrater. Dock framfördes hälsningar från några. Speciellt noterades ett Carlscronagram från Sten Swedlund med rim och allt.

Minnen och bilder utväxlades under hög stämning. 2:dra plutons sång på HMS Falken 1958 (dvs avslutningsspexet) avsjöngs gemensamt under kompetent ledning av Leffe. Bengt Lasse Glaumann visade skioptikonbilder (täckord för trevliga diabilder) från några föregående övningar – dvs första och andra jubileet samt Londonresan mm.

Stort tack till flaggöverordningsman Jan Romson utan vars ihärdighet både jubileer och jubilarer sannolikt skulle ha blivit betydligt färre.

Ett antal bilder bifogas för kännedom.

PS. Det sedvanliga gruppfotot misslyckades med min kamera. Om någon lyckades bättre vore jag tacksam för en digital kopia eller för lån av en papperskopia eller ett dia. Kontakta i så fall webmaster Håkan.